Curs bàsic de relacions laborals per asalariats

Curs bàsic de relacions laborals per asalariats

Aquest curs bàsic de relacions laborals està enfocat per empreses i entitats

ÍNDEX

Estatut dels treballadors

Convenis col.lectius

-Contractes de treball

-Les nòmines

-Cotitzacions de la seguretat social

-Prevencios de riscos

 

ESTATUT DELS TREBALLADORS

 • L’Estatut dels treballadors és una normativa de conceptes genèrics i fonamentals que han d’existir com a mínim en una relació laboral.
 • La seva funció és protegir al treballador. En un contracte de treball no poden aparèixer tots els detalls que incumbeixen la relació entre l’empresari i el treballador, així mateix, l’Estatut s’ocupa de que es compleixin certes obligacions i expressa algunes prohibicions segons la Constitució a l’article 35 del Reial Decret Legislatiu 2/2015.
 • Si un treballador vol saber com es regula algun aspecte de la seva activitat, el primer que haurà de fer serà consultar el seu contracte. En cas de que aquest no aclareixi el dubte, serà moment de consultar el conveni col·lectiu o l’Estatut dels Treballadors.
 • Contingut de l’estatut:

A més de prohibir el treball per menors de setze anys (amb algunes excepcions i sota la responsabilitat d’un tutor) i el treball nocturn o les hores extraordinàries als menors de divuit, l’Estatut dels Treballadors recull qüestions com la negociació, representació i conflicte col·lectiu, el descans i la jornada laboral, períodes de prova, duracions, retribucions, mesures d’higiene, acomiadaments, modalitats de contractes de treball, etc.

 • Drets que protegeix l’Estatut:

Està dividit en diferents Capítols, Seccions i Articles (en total 92 articles) i dintre dels drets dels treballadors, aquests es consideren els més destacats:

 • Ocupació efectiva: Això significa que els treballadors no romanguin desocupats
 • Negociació col·lectiva per poder pactar convenis i acords
 • Promoció i formació al treball
 • No ser discriminats per raó de sexe, religió, edat, origen, orientació sexual o ideologia
 • Integritat física i existència d’una política de seguretat i higiene adequades
 • Respecte a la dignitat i intimitat. Protecció davant de la remuneració segons contracte
 • Seccions més consultades a l’Estatut dels treballadors:
 • La jornada laboral, que no superi les 40 hores setmanals
 • Jornada màxima de 9 hores diàries
 • Entre jornada i jornada hauran de passar con a mínim 12 hores
 • Dies de vacances anuals, dies de secans setmanals, ets

CONSULTA L’ESTATUT DELS TREBALLADORS AQUÍ

CONVENIS COL-LECTIUS

 • La majoria de les vegades el contracte laboral inclou una clàusula indicant el Conveni col·lectiu al qual es regeix el contracte.
 • El Conveni col·lectiu regula els drets i deures que ha de complir tant l’empresari com el treballador regulat en funció del sector i de la professió.
 • Les principals matèries que desenvolupa el conveni col·lectius són:
 • Econòmiques (retribució indirecta i salaris)
 • Es poden consultar les taules salarials segons la teva categoria
 • Laborals (jornada de treball, descansos, duracions dels contractes, etc.)
 • Condicions de treball i productivitat
 • Obligacions destinades a la regular la pau laboral (plans d’igualtat i de tracte entre dones i homes, etc.)

CONTRACTES DE TREBALL

Què és?

 • El contracte de treball és un acord concret que lliga a una persona (treballador) que serà qui proporcionarà els seus serveis a un altre (empresa) que serà qui el retribuirà, organitzarà i dirigirà.
 • Estableix quina és la feina que s’ha de fer, a on, l’horari, el sou, la durada de la relació laboral, vacances, període de prova i conveni col·lectiu aplicat.
 • L’estatut dels treballadors exigeix la forma escrita en la majoria de tipus de contracte. Si no tens contracte escrit no vol dir que no tinguis drets ni deures, el que tens és un contracte verbal indefinit i sense període de prova.
 • El contracte ha de fixar clarament les condicions de treball i sempre ha d’aparèixer:
  • Identitat de les dues parts
  • Data d’inici i durada previsible si és temporal
  • Adreça de l’empresa
  • Categoria o grup professional del treballador
  • Salari base i complements salarials
  • Durada i distribució de la jornada
  • Durada de les vacances
  • Conveni Col·lectiu al qual pertany
  • Durada del període de prova si n’hi ha

Tipus de contractes de treball:

Contracte indefinit:

 • No estableix una finalització en la prestació de serveis
 • Pot ser jornada completa o amb horari limitat
 • Recomanat per a treballadors que hagin demostrat la seva vàlua durant diversos mesos en qualsevol sector, per la qual cosa garanteix una certa seguretat

Contracte fix discontinu

 • És un contracte que es duu a terme en casos de feines periòdiques o de temporada
 • Per les seves característiques especials, es fa aquest tipus de contracte en empreses en què el volum de feina va en funció de la temporada
 • Sempre ha de ser signat per escrit i haurà d’establir de manera molt clara la jornada laboral que tindrà el treballador
 • Són habituals als serveis que es desenvolupen amb la temporada escolar (monitors/es, cuidadors/es de menjador, recollida de fruita de temporada, treballs d’estiu relacionats amb el turisme i l’hoteleria, etc)
 • El treballador forma part de la plantilla fixa de l’empresa, sols que no treballa tot l’any, però conserva el seu dret a ser trucat a l’any següent

Contracte eventual per circumstàncies de la producció:

 • Es concreta per afrontar l’increment imprevist de l’activitat productiva o per substituir els treballadors de vacances
 • Finalitza quan el termini ha arribat
 • L’empresa està obligada a informar el treballador de la data de finalització del contracte.

Contracte per obra o servei determinat:

 • Estableix una durada que no serà indefinida, però no se sap exactament quan es va a acabar
 • No es poden utilitzar per contractar treballadors que tinguin les mateixes funcions o activitats que els treballadors amb contractes indefinits a l’empresa
 • El servei o el treball al qual es pretén realitzar el contracte de treball s’ha d’especificar clarament
 • Té una validesa d’un màxim de 3 anys, després d’aquest període de temps, es converteixen automàticament en indefinida.

Contracte de pràctiques:

 • Limitat al temps necessari perquè el treballador adquireixi les competències necessàries per a la seva professió
 • La durada del contracte ha de durar una durada mínima de 6 mesos i un màxim de 2 anys
 • Només els titulats universitaris o els cursos de formació poden accedir a aquest contracte.
 • Des de l’obtenció del títol acadèmic del treballador no poden passar més de 5 anys. Encara que, si el candidat té menys de 30 anys, aquesta regla no és aplicable.
 • Si el contracte es transforma en un contracte indefinit, l’empresa tindrà dret a una bonificació en les quotes de la Seguretat Social de 500 €/any, durant tres anys. En el cas de les dones serà de 700 €/any.
 • La retribució està fixada al conveni col·lectiu, en cap cas pot ser inferior al salari mínim interprofessional.

Contracte de formació i aprenentatge:

 • Aquest contracte s’assembla al contracte de pràctiques, però per als que no disposen de titulacions suficients
 • Dissenyat per a persones d’entre 16 i 25 anys sense experiència prèvia o sense límit d’edat per persones amb discapacitat, exclusió social, etc
 • Dura entre 6 mesos i 3 anys. Passat aquest temps, el contracte es torna indefinit
 • L’empresa té dret a bonificacions de la seguretat social.
 • Aquesta modalitat de contracte té molts tipus de bonificacions en la seguretat social per l’empresa

Contracte d’interinitat

 • Té per objecte o causa la substitució d’un treballador amb dret a reserva del lloc de treball
 • La durada del contracte serà el temps que dura l’absència del treballador substituït .
 • No signis mai un contracte en blanc
 • Llegeix el contracte abans de signar-lo i si tens algun dubte informa’t
 • Assegura’t que t’han donat d’alta a la seguretat social quan comences a treballar

LES NÒMINES

 • És el document que justifica el pagament de salari, bonificacions i deduccions per serveis prestats durant un període de temps determinat.
 • Garanteix que l’empresari compleix amb la seva obligació de pagar el salari
 • Ajuda al treballador a entendre totes les quantitats que inclou la nòmina, document fonamental que pot utilitzar-se com a prova que existeix una relació laboral, tot i que no es tingui contracte per escrit. (annex 4)
 • Estructura:

Meritacions:

Salari base (fixat pel conveni col·lectiu)

Percepcions no salarials: dietes, plus de transport, indemnitzacions, etc.

Pagues extres: poden ser prorratejades per mesos, dues vegades l’any (juliol i Nadal), etc. Segons el que estableixi el seu conveni

Complements salarials: poden ser per antiguitat, plus conveni, incentius, etc.

 • Deduccions:

De la seguretat social (desocupació, formació professional…)

D’hisenda (IRPF)

Altres obligacions adquirides voluntàriament pel treballador (bestretes, préstecs, etc.)

 

COTITZACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

 • Tant els empresaris com els treballadors paguen cada mes la cotització a la seguretat social. En realitat, és l’empresa la que realitza el pagament tant de la part que li correspon com de la part del treballador, després d’haver restat les quantitats corresponents a la nòmina.
 • Les contribucions de la Seg Social es destinen per pagar despeses com la cobertura sanitària, pensions o prestacions per desocupació, entre altres conceptes.
 • Les cotitzacions que corresponen als treballadors són les següents:
 • Contingències comuns: 4,70%
 • Hores extraordinàries: 2,00%
 • Atur: 1,55% per a contractes de duració determinada a temps complert o 1,60% als de temps parcial
 • El treballador no cotitza a FOGASA, ja només cotitza l’empresari per aquest concepte
 • Formació professional: 0,10%
 • En el cas dels autònoms són ells els que paguen directament a la seguretat social una quota mensual. Aquest any és d’un 30% sobre la seva base de cotització (enguany la base mínima d’un treballador autònom és de 944,40 euros)

CONSULTA LA WEB DE LA SEGURETAT SOCIAL AQUÍ

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL):

 • La Prevenció de Riscos Laborals (PRL) és la disciplina que busca promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant la identificació, l’avaluació i control dels perills i riscos de l’entorn laboral.
 • La legislació es basa en el dret dels treballadors a un treball en condicions de seguretat i salut, el que comporta el deure de l’empresari per aconseguir aquesta protecció.
 • Els riscos laborals son les possibilitats de que un treballador pateixi una malaltia o un accident vinculat al seu treball.
 • Les malalties professionals van ser recollides a Espanya en una llista al Reial Decret 1299/2006. Son totes aquelles produïdes com a conseqüència de les circumstàncies físiques, psíquiques, químiques, geogràfiques, etc.
 • Un accident laboral és aquell que es produeix, per diverses causes, durant la jornada laboral d’una persona (per falta de precaució del treballador o dels seus companys, o per circumstàncies mediambientals, per maquinaria que falla errors en els sistemes d’informació, etc) així com aquells accidents que tenen lloc en el trajecte del treballador al seu lloc de treball o en el trajecte de tornada a casa (se’ls denominen accidents in itinere)
 • La PRL avalua els riscos a cada secor, cada empresa i cada tipus de treball. Tracta de fixar unes mesures per minimitzar o evitar en cada cas els accidents o malalties professionals.
 • En alguns casos s’actua sobre l’empresa (mesures de prevenció que afecten al centre de treball o als seus treballadors i en altres, sobre el treballador (mesures de prevenció individuals, com casc, arnés de seguretat, mascareta, etc)
 • Si es realitza una adequada gestió de PRL, les organitzacions i els treballadors s’anticiparan als riscos i seran capaços de minimitzar les baixes, accidents o malalties laboral. Però a més a més, es clau per millorar la felicitat dels treballadors en el seu dia a dia i milloren la seva productivitat.
 • Les empreses poden recórrer a un servei de prevenció aliè o tenir el servei de prevenció propi quan es tracti d’empreses que tinguin més de 500 treballadors.

curs bàsic de relacions laborals per empreses i entitats (disponible en català i castellà)

FERRANSA ASSESSORS

email: ferransa@hotmail.com

Tel.699.373.273

×